3-to-1 pavilion

 

 

Architect: TEMP

2024, Shanghai